សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងក្រសួងព័ត៌មាន។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍នៅលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងក្រសួងព័ត៌មាន។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.