សមត្ថកិច្ចដកហូតម៉ូតូ ចំនួន ៣៩គ្រឿង ពីកន្លែងបញ្ជាំ ពពាក់ព័ន្ធករណីទទួលផលចោរកម្ម ឬ បញ្ចាំ ប្រសិនបើ បងប្អូនធ្លាប់បាត់ ម៉ូតូ ដែលមានស្លាកលេខដូចក្នុងបញ្ជីនេះ សូមមកទំនាក់ទំនងជាមួយ អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយភ្ជាប់ឯកសារ សម្គាល់មកជាមួយ។

សមត្ថកិច្ចដកហូតម៉ូតូ ចំនួន ៣៩គ្រឿង ពីកន្លែងបញ្ជាំ  ពពាក់ព័ន្ធករណីទទួលផលចោរកម្ម  ឬ  បញ្ចាំ ប្រសិនបើ បងប្អូនធ្លាប់បាត់  ម៉ូតូ  ដែលមានស្លាកលេខដូចក្នុងបញ្ជីនេះ  សូមមកទំនាក់ទំនងជាមួយ អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុ  ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយភ្ជាប់ឯកសារ សម្គាល់មកជាមួយ។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.