រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពអាជ្ញាធរជាតិ ដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ (អ.ដ.ក.) ដោយមានឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាប្រធាន

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពអាជ្ញាធរជាតិ ដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ (អ.ដ.ក.) ដោយមានឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ជាប្រធាន។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.