ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «សេរីភាពសារព័ត៌មាន» ដែលសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «សេរីភាពសារព័ត៌មាន» ដែលសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។


 Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.