រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានណែនាំម្ចាស់គេហទំព័រចំនួន ៣ ឱ្យបញ្ឈប់រាល់ការផ្សាយព័ត៌មាន ដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងមិនមានតុល្យភាព ដែលនាំឱ្យសាធារណមតិមានការយល់ច្រឡំ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានណែនាំម្ចាស់គេហទំព័រចំនួន ៣ ឱ្យបញ្ឈប់រាល់ការផ្សាយព័ត៌មាន ដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងមិនមានតុល្យភាព ដែលនាំឱ្យសាធារណមតិមានការយល់ច្រឡំ។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.