ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានជួបពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ ក្រសួងស្ថាប័ន និងប្រពន្ធ័ផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជន ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៃគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បានជួបពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ ក្រសួងស្ថាប័ន និងប្រពន្ធ័ផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជន ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.