គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តកណ្តាល បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៥៤ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៤


(ខេត្តកណ្ដាល)៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និង កុមារខេត្តកណ្តាល បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៥៤ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ប៊ុន រមណី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្តាល និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និង កុមារខេត្តកណ្តាល។

កិច្ចប្រជុំបានអនុម័តលើរបៀបវារៈរួមមាន៖

១. ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ (លើកទី៥៤) អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែធ្នូ របស់គ.ក.ស.ក ខេត្ត កណ្តាល ឆ្នាំ២០២៣ ។

២. ពិនិត្យ ពិភាក្សា និង អនុម័តរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារគ.ក.ស.ក ខេត្តកណ្តាល ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

៣. របាយការណ៍ និង ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពស្ត្រី យុវវ័យ កុមារ និងជនងាយរងគ្រោះ ក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនានា។

៤. ពិនិត្យ ពិភាក្សា និង អនុម័តផែនការសកម្មភាពរបស់ គ.ក.ស.ក ខេត្តកណ្តាល ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.