ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ ក្រសួងព័ត៌មានដាក់ចេញទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៥ រួមមាន៖

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ ក្រសួងព័ត៌មានដាក់ចេញទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន៥  រួមមាន៖

១.ការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័ន និងការកសាងរដ្ឋបាលទំនើប 

២.ការពង្រឹងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ

៣.ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះស្មារតីមនសិការវិជ្ជាជីវៈ

៤.ការរៀបចំប្រព័ន្ធ និងយន្តការគ្រប់គ្រងលំហព័ត៌មាន និងសន្តិសុខព័ត៌មាន

៥.ការបង្កើនភាពជាដៃគូប្រកបដោយ

បរិយាប័ន្ន និងស័ក្តិសិទ្ធភាព។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.