ឯកឧត្តម ប៊ុត បូវុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារនីតិកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដល់អង្គសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នាសាលចតុម្មុខមង្គល៕

ឯកឧត្តម ប៊ុត បូវុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារនីតិកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ជូនដល់អង្គសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នាសាលចតុម្មុខមង្គល៕


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.