សូមអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៥ កំណើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា SPK (បច្ចុប្បន្ន AKP) និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាជនកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា) ០៣ ធ្នូ ១៩៧៨ - ០៣ ធ្នូ ២០២៣ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ នៃកំណើតទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ០៣ ធ្នូ ១៩៨៣-០៣ ធ្នូ ២០២៣។ ក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មាន ខ្ញុំសូមគោរពដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលបានលះបង់អាយុជីវិត កម្លាំងកាយចិត្ត បញ្ញាក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិឡើងវិញក្រោយពីបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរគ្មានសល់ក្រោមកណ្តាប់ដៃនៃរបបខ្មែរក្រហម ប៉ុល ពត។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរនៃការស្តារនិងកសាងជាតិកម្ពុជាឡើងវិញពីគំនរផេះផង់ ឈាមនិងទឹកភ្នែក។

សូមអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤៥ កំណើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា SPK (បច្ចុប្បន្ន AKP) និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាជនកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា) ០៣ ធ្នូ ១៩៧៨ - ០៣ ធ្នូ ២០២៣ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៤០ នៃកំណើតទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ០៣ ធ្នូ ១៩៨៣-០៣ ធ្នូ ២០២៣។ ក្នុងនាមក្រសួងព័ត៌មាន ខ្ញុំសូមគោរពដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលបានលះបង់អាយុជីវិត កម្លាំងកាយចិត្ត បញ្ញាក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិឡើងវិញក្រោយពីបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរគ្មានសល់ក្រោមកណ្តាប់ដៃនៃរបបខ្មែរក្រហម ប៉ុល ពត។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរនៃការស្តារនិងកសាងជាតិកម្ពុជាឡើងវិញពីគំនរផេះផង់ ឈាមនិងទឹកភ្នែក។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.