សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី «លទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងរយះពេល១០០ថ្ងៃ ក្នុងអាណត្តិទី៧នៃរដ្ឋសភា»

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន  ស្តីពី «លទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងរយះពេល១០០ថ្ងៃ  ក្នុងអាណត្តិទី៧នៃរដ្ឋសភា»

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.