តើមកដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ កម្ពុជា មាន ខេត្ត ក្រុង-ខណ្ឌ-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ភូមិ ចំនួនប៉ុន្មាន?

តើអ្នកដឹងទេថាមកទល់នឹងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្ត ក្រុង-ខណ្ឌ-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ភូមិ ចំនួនប៉ុន្មាន? ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

ទាញយកឯកសារ (PDF) ភូមិ​សាស្ត្រ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​_ក្រសួង​ដែនដី​_update ឬសូមចុចតាមតំណខាងក្រោម៖

បញ្ជីរាយនាមភូមិសាស្រ្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.