ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត ព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងអនុវត្តការងារនៅក្នុងខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត ដោយមានការផ្តល់នូវបណ្ណសរសើរដល់មន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពតទាំងអស់ ដែលបានខិតខំបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក។


ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត ព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងអនុវត្តការងារនៅក្នុងខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត ដោយមានការផ្តល់នូវបណ្ណសរសើរដល់មន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពតទាំងអស់ ដែលបានខិតខំបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក។ Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.