ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មាន និងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមការងារយុវជនបក្សក្រសួងព័ត៌មាន ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាគណបក្សក្រសួង ប្រមាណ ៦០០នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិមាន៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មាន និងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមការងារយុវជនបក្សក្រសួងព័ត៌មាន ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាគណបក្សក្រសួង ប្រមាណ ៦០០នាក់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិមាន៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.