ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេច បណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាល ០៨នាក់ទៀត នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេច បណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាល ០៨នាក់ទៀត នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ។


 

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.