ដកហូតតំណែងមន្ដ្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ចំនួន៩រូប (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ៤រូប, ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ១រូប, ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ១រូប, វរសេនីយ៍ឯក ២រូប និងវរសេនីយ៍ទោ ១រូប) ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា បញ្ចប់មុខតំណែង។

ដកហូតតំណែងមន្ដ្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ចំនួន៩រូប (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ៤រូប, ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ១រូប, ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ១រូប, វរសេនីយ៍ឯក ២រូប និងវរសេនីយ៍ទោ ១រូប) ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភា បញ្ចប់មុខតំណែង។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.