ឯកឧត្តម អភិ សន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហាផ្ទៃ បាន ចេញ ប្រកាស ស្តីពី ការ កំណត់ អាណត្តិ ការងារ របស់ នាយ នាយ រងប៉ុស្តិ៍ និង ការ កំណត់ ចំនួន នាយ រង ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល ច្រក ទ្វារ អន្តរជាតិ នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

ឯកឧត្តម  អភិ សន្តិបណ្ឌិត  ស  សុខា  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង មហាផ្ទៃ  បាន ចេញ ប្រកាស ស្តីពី  ការ កំណត់ អាណត្តិ ការងារ របស់  នាយ  នាយ រងប៉ុស្តិ៍  និង ការ កំណត់ ចំនួន នាយ រង ប៉ុស្តិ៍ នគរបាល ច្រក ទ្វារ អន្តរជាតិ  នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍  ក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.