លោកជំទាវ ទុយ សិរីរតនៈ នេត្រ ភក្ត្រា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារត្រៀមរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមការងារនារីថ្នាក់កិត្តិយស នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

លោកជំទាវ ទុយ សិរីរតនៈ នេត្រ ភក្ត្រា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារត្រៀមរៀបចំ ផែនការសកម្មភាពការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រុមការងារនារីថ្នាក់កិត្តិយស នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.