ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី វិធានការចំពោះបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ថបដាយអឹម៉ិន (TOP DIAMOND CASINO) នៅខេត្តតាកែវ។

ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី វិធានការចំពោះបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ ថបដាយអឹម៉ិន (TOP DIAMOND CASINO) នៅខេត្តតាកែវ។
Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.