ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រទានព្រះរាជសារអរគុណចំពោះ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីឯកឧត្តម បានផ្ញើសារថ្វាយ ព្រះពរព្រះអង្គ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីខួបទី១៩ នៃការគ្រងព្រះបរមសិរី រាជសម្បត្តិ

 ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រទានព្រះរាជសារអរគុណចំពោះ ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្រ្តា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីឯកឧត្តម បានផ្ញើសារថ្វាយ ព្រះពរព្រះអង្គ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីខួបទី១៩ នៃការគ្រងព្រះបរមសិរី រាជសម្បត្តិTheme images by Radius Images. Powered by Blogger.